name

제품소개

제품소개
번호 13
제목 EHP 실외기
 


 

모델명 단 위 RP-W261X9H RP-W361X9H RP-W441X9H RP-W521X9H RP-W621X9H
실외기 조합 14HP 12HP 22HP 14HP 24HP 20HP 28HP 24HP 38HP 24HP
능력
냉 방 KW 40.6 34.8 64.0 40.6 67.5 57.0 81.2 67.5 108.1 67.5
난 방 KW 45.7 39.2 72.0 45.7 74.0 63.0 91.4 74.0 119.7 74.0
난방 저온 KW 35.8 32.5 58.5 35.8 60.0 57.0 71.6 60.0 95.8 60.0
소비전력
통합 냉방 KW 3.1 2.6 5.3 3.1 5.9 4.5 6.2 5.9 9.0 5.9
통합 난방 KW 13.6 11.6 25.2 13.6 26.0 22.5 27.2 26.0 39.6 26.0
난방 저온 KW 17.5 14.5 32.0 17.5 34.0 29.5 35.0 34.0 51.5 34.0
전 원 3상 380V 60Hz 4선 + 접지
운전전류
정격(냉방) A 20.7 14.1 36.0 20.7 40.7 28.2 41.4 40.7 61.4 40.7
정격(난방) A 21.1 14.9 31.3 21.1 32.9 26.3 42.2 32.9 54.0 32.9
최대 A 34.5 24.8 50.1 34.5 53.3 42.6 69.0 53.3 87.8 53.3
송풍기 풍량 m3/min 320 x 1 + 240 x 1 320 x 2 320 x 2 320 x 3 320 x 3
제품치수 본체치수 (W x H x D) mm x EA (1240 x 1690 x 760)
+ (930 x 1690 x 760)
(1240 x 1690 x 760) x 2 (1240 x 1690 x 760) x 2 (1240 x 1690 x 760) x 3 (1240 x 1690 x 760) x 3
제품중량 본체중량 Kg 221 x 1 + 199 x 1 281 x 1 + 221 x 1 281 x 2 281 x 1 + 221 x 2 281 x 2 + 221 x 1
배관경
액관 mm ø12.7 ø12.7 ø15.88 ø12.7 ø15.88 ø15.88 ø19.05 ø15.88 ø19.05 ø15.88
가스관 mm ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø28.58 ø34.9 ø28.58 ø34.9 ø34.9 ø41.3 ø34.9
냉매
냉매명 - R410A
충진량 (제품봉입량) Kg 10.7 7.7 12 10.7 12 12 21.4 12 22.7 12
연결전선
전원선 (H07RN-F) mm2 6 4 10 6 10 10 16 10 25 10
통신선 (VCTF-SB) mm2 1.0 ~ 1.5 1.0 ~ 1.5 1.0 ~ 1.5 1.0 ~ 1.5 1.0 ~ 1.5
누전차단기 A 40 30 60 40 60 50 75 60 100 60
법정냉동톤 5.48 4.7 9.2 5.48 9.98 8.42 10.96 9.98 15.46 9.98

 

제품설명 모든 제작 사양 및 규격은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
첨부파일